Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області

Колегія

КОЛЕГІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГАДЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Плани засідань колегії

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 17.09.2019

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 18.06.2019

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 20.03.2019

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 18.12.2018

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 19.06.2018

План засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 20.02.2018


Склад колегії

Бутенко Станіслав Миколайович – голова колегії, начальник відділу освіти, молоді та спорту;

Павленко Алла Миколаївна – секретар колегії, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту;

Члени колегії:

Дроботя Геннадій Миколайович – перший заступник міського голови;

Майборода Сергій Миколайович – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради;

Аколович Тетяна Петрівна – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради;

Оніщенко Наталія Анатоліївна – директор Гадяцької спеціалізованої   школи  І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради;

Стогній Ліля Михайлівна – директор ЗДО № 2 «Берізка» Гадяцької міської ради;

Григор’єва Людмила Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Гадяцької міської ради.


Положення

про колегію відділу освіти, молоді та спорту

Гадяцької міської ради Полтавської області

 

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області (далі  – колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання відділом освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області (далі – відділ освіти, молоді та спорту) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної адміністрації й іншими нормативними документами та цим Положенням.

4. Колегія утворюється начальником відділу освіти, молоді та спорту та очолюється керівником. Склад колегії затверджується керівником відділу освіти, молоді та спорту.

 

Функції колегії

5. Колегія відділу освіти, молоді та спорту :

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти, молоді та спорту та навчальних закладів, які йому підпорядковуються;

2) розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з міською радою, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти;

- формування та реалізації державної політики в освітній галузі міста;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку сфери освіти, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, молоді та спорту та навчальних закладів, які йому підпорядковані;

6) аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту,  закладів та установ освіти, які йому підпорядковані, з питань забезпечення прав  і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи відділу освіти, молоді та спорту,  закладів та установ освіти, які йому підпорядковані (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти, молоді та спорту та навчальні заклади, які підпорядковуються відділу освіти, молоді та спорту.

 

Склад колегії

6. До складу колегії відділу освіти, молоді та спорту входить керівник відділу освіти, молоді та спорту (голова колегії), працівники відділу освіти, молоді та спорту, а також керівники та працівники закладів та установ освіти, що належать до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені заступник голови міської ради, керівники дошкільних навчальних закладів міста Гадяч (за згодою).

7. Кількісний та персональний склад колегії затверджується розпорядженням керівника відділу освіти, молоді та спорту.

 

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться відповідно до затверджених планів, 4 рази на рік, позапланові – за потребою. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань, які передбачені у річному плані роботи відділу освіти, молоді та спорту з визначенням  питань, що необхідно розглянути, строку подання матеріалів, осіб, відповідальних за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовної дати проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам колегії, керівникам закладів та установ освіти.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Секретар колегії та особи, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу закладів та установ освіти, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника відділу освіти, молоді та спорту.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із членами колегії, іншими особами і подають на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу керівника відділу освіти, молоді та спорту.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання ( без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та працівником, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників закладів та установ освіти в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії відділу освіти, молоді та спорту забезпечує секретар колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії відділу освіти, молоді та спорту.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом освіти, молоді та спорту.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівник відділу освіти, молоді та спорту або працівники відділу освіти, молоді та спорту,  визначені керівником  відділу.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.